Inloggen

Voer uw gebruikersnaam in

Voer uw wachtwoord in


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Anjo Web Solutions, opgemaakt te Eindhoven op woensdag 21 april 2014.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1: "Anjo Web Solutions": Anjo Web Solutions, gevestigd te 5642HJ Eindhoven, aan de Kaapseweg 35 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18089976.
1.2: "Opdrachtgever": de natuurlijke of rechtspersoon met wie Anjo Web Solutions een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Anjo Web Solutions en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Anjo Web Solutions, voor de uitvoering waarvan door Anjo Web Solutions derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Verplichtingen Anjo Web Solutions

3.1: Anjo Web Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2: Voor het uitvoeren van de overeenkomst is Anjo Web Solutions gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Anjo Web Solutions heeft niet de plicht dit aan Opdrachtgever mede te delen.
3.3: Anjo Web Solutions spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1: Opdrachtgever stelt Anjo Web Solutions steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2: Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Anjo Web Solutions het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3: Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Anjo Web Solutions, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Anjo Web Solutions zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4: Opdrachtgever vrijwaart Anjo Web Solutions van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5: Anjo Web Solutions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Anjo Web Solutions niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4.6: Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Anjo Web Solutions, dat al het door Opdrachtgever aan Anjo Web Solutions verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Anjo Web Solutions te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
4.7: De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Anjo Web Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anjo Web Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anjo Web Solutions zijn verstrekt, heeft Anjo Web Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.8: Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Anjo Web Solutions gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Anjo Web Solutions, daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. Offertes

5.1: Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
5.2: Anjo Web Solutions kan niet aan zijn facturen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de facturen, offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.3: Anjo Web Solutions is slechts aan zijn offerte gebonden indien de Opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na de offertedatum schriftelijk bevestigd hiermee akkoord te gaan.
5.4: De in een offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6. Levering en levertijd

6.1: De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
6.2: Alle door Anjo Web Solutions genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal Anjo Web Solutions Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.3: Overschrijding van overeengekomen levertijden geven in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.4: Levering van websites gebeurt middels het online zetten van de website, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Wijzigingen overeenkomst

7.1: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
7.2: Alle kwalitatieve en/of kwantitatieve wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
7.3: Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
7.4: Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Anjo Web Solutions op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7.5: Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Anjo Web Solutions een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1: Het in het kader van de overeenkomst door Anjo Web Solutions geleverde blijft volledig eigendom van Anjo Web Solutions totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Anjo Web Solutions gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
8.2: Het door Anjo Web Solutions geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt en mag niet worden doorverkocht of worden verspreid.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1: Anjo Web Solutions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Anjo Web Solutions heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
9.2: Enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur mogen nimmer worden verwijderd, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien deze wel verwijderd worden, kan hiervoor een naheffing worden toegezonden.

Artikel 10. Betaling

10.1: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Anjo Web Solutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Anjo Web Solutions aangegeven. Anjo Web Solutions is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2: Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3: De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Anjo Web Solutions verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.4: Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Anjo Web Solutions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11. Garantie

11.1: De door Anjo Web Solutions te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
11.2: De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.3: De Opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode: - Anjo Web Solutions tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; - de Opdrachtgever aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
11.4: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van wijzigingen aan de geleverde producten welke niet door Anjo Web Solutions zijn verricht.
11.5: Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de garantieperiode, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.6: Indien een eventueel gebrek door Anjo Web Solutions wordt verholpen, heeft dat geen verlenging van de garantie tot gevolg.

Artikel 12. Gebreken; klachtentermijn

12.1: De Opdrachtgever dient het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
12.2: Eventuele gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen één maand, na levering, schriftelijk aan Anjo Web Solutions te worden gemeld.
12.3: De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Anjo Web Solutions in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Anjo Web Solutions in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1: De aansprakelijkheid van Anjo Web Solutions is beperkt tot herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.2: Anjo Web Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Anjo Web Solutions is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3: Anjo Web Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4: Anjo Web Solutions aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door gebruik van scripts, programma's of andere inhoud of opmaakmethodes welke niet door Anjo Web Solutions geleverd zijn.

Artikel 14. Overmacht

14.1: Anjo Web Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het -verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Anjo Web Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Anjo Web Solutions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
14.3: Anjo Web Solutions kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan acht weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4: Voor zover Anjo Web Solutions ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Anjo Web Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 15. Duur en beëindiging

15.1: Overeenkomsten tussen Anjo Web Solutions en de Opdrachtgever worden aangegaan voor de duur van het desbetreffende project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
15.2: Indien de overeenkomst hosting en/of domeinnamen betreft, bedraagt de minimale duur twaalf maanden. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen is, wordt na het verstrijken van deze periode de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden.
15.3: Overeenkomsten gesloten voor hosting en/of domeinnamen kunnen enkel schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Er kan pas recht aan een opzegging worden ontleend indien Anjo Web Solutions Opdrachtgever ervan heeft bericht dat deze succesvol is aangekomen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1: Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Anjo Web Solutions op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Anjo Web Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.2: Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Anjo Web Solutions gerechtigd tot opeisen van de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
16.3: Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Anjo Web Solutions, zal Anjo Web Solutions in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, indien de Opdrachtgever dit wenst. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Anjo Web Solutions extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Anjo Web Solutions anders aangeeft.
16.4: In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Anjo Web Solutions vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Anjo Web Solutions op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
16.5: Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anjo Web Solutions partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Opdrachtgever aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2: De rechter in de vestigingsplaats van Anjo Web Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Anjo Web Solutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.3: Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

18.1: Anjo Web Solutions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
18.2: Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Anjo Web Solutions.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, vragen of opmerkingen hierover hebben, dan kunt u via onderstaande manier contact opnemen.
Per email:
contact@anjowebsolutions.nl
Per telefoon:
06-27117026
Per post:
Anjo Web Solutions
Kaapseweg 35
5642HJ Eindhoven